Results

 

Winter 2018 UG

Sr. No

Year

Total student

Pass

Fail-ATKT

Fail

1

1st Year (2017)

42

26

16

0

 

1st Year (2012)

10

2

5

3

2

1st Year (2010)

3

0

2

1

3

2nd Year (2010)

4

3

0

1

4

2nd Year (2012)

63

53

8

2

5

3rd Year (2010)

4

2

0

2

6

4th Year (2012)

47

43

0

4

 

Winter 2018 PG (Pre MD/MS)

Sr. No

Subject

Total student

Pass

Fail-ATKT

Fail

1

Samhita Siddhant

4

4

0

0

2

Rachana Sharir

2

2

0

0

3

Kriya Sharir

2

1

1

0

4

Ras Shastra

2

2

0

0

5

Kaumar Bhritya – Bala Roga

5

5

0

0

6

Rog Nidan Avum Vikriti Vigyana  

6

3

2

1

7

Prasuti Tantra Avum Stri Roga

6

6

0

0

8

Shalya Tantra

5

3

2

0

9

Panchkarma

3

3

0

0

10

Shalakya Tantra

6

5

1

0

11

Kaya Chikitsa

6

4

1

1

12

Shalakya Tantra- Netra Roga

1

0

1

0

13

Sangyaharan

1

0

0

1

 

Winter 2018 PG ( MD/MS)

Sr. No

Subject

Total student

Pass

Fail-ATKT

Fail

1

Samhita Siddhant

6

4

0

2

2

Rachana Sharir

4

4

0

0

3

Kriya Sharir

4

4

0

0

4

Ras Shastra

5

5

0

0

5

Kaumar Bhritya – Bala Roga

5

5

0

0

6

Rog Nidan Avum Vikriti Vigyana 

3

3

0

0

7

Prasuti Tantra Avum Stri Roga

5

5

0

0

8

Shalya Tantra

5

5

0

0

9

Panchkarma

2

2

0

0

10

Shalakya Tantra – Kanth Shiroroga

2

1

0

1

11

Kaya Chikitsa

5

5

0

0

12

Shalakya Tantra- Netra Roga

2

1

0

1

13

Sangyaharan

5

5

0

0

 

Summer 2018 UG

Sr. No

Year

Total student

Pass

Fail-ATKT

Fail

1

1st Year (2017)

96

57

38

1

2

1st Year (2012)

14

6

5

3

3

1st Year (2010)

3

0

2

1

4

2nd Year (2010)

6

2

2

2

5

2nd Year (2012)

15

6

4

5

6

3rd Year (2012)

51

45

4

2

7

3rd Year (2010)

2

0

0

2

8

4th Year (2012)

12

12

0

0

 

Summer 2018 PG (Pre MD/MS)

Sr. No

Subject

Total student

Pass

Fail-ATKT

Fail

1

Samhita Siddhant

-

-

-

-

2

Rachana Sharir

1

0

0

1

3

Kriya Sharir

-

-

-

-

4

Ras Shastra

1

1

0

0

5

Kaumar Bhritya – Bala Roga

-

-

-

-

6

Rog Nidan Avum Vikriti Vigyana 

2

1

1

0

7

Prasuti Tantra Avum Stri Roga

1

1

0

0

8

Shalya Tantra

-

-

-

-

9

Panchkarma

-

-

-

-

10

Shalakya Tantra

-

-

-

-

11

Kaya Chikitsa

1

1

0

0

12

Shalakya Tantra- Netra Roga

1

0

1

0

13

Sangyaharan

1

0

0

1

 

Summer 2018 PG ( MD/MS)

Sr. No

Subject

Total student

Pass

Fail-ATKT

Fail

1

Samhita Siddhant

1

1

0

0

2

Rachana Sharir

-

-

-

-

3

Kriya Sharir

-

-

-

-

4

Ras Shastra

-

-

-

-

5

Kaumar Bhritya – Bala Roga

-

-

-

-

6

Rog Nidan Avum Vikriti Vigyana 

1

1

0

0

7

Prasuti Tantra Avum Stri Roga

-

-

-

-

8

Shalya Tantra

-

-

-

-

9

Panchkarma

-

-

-

-

10

Shalakya Tantra – Kanth Shiroroga

-

-

-

-

11

Kaya Chikitsa

-

-

-

-

12

Shalakya Tantra- Netra Roga

-

-

-

-

13

Sangyaharan

-

-

-

-