PhD Student Details

 

 

2019-2020

Sr. No.

Student Name

Mobile No.

Email ID

PET Marks in %

Subject

1

Revale Shilpa Rahul

9422034504

shilpa.revale@gmail.com

71

Rachana Sharir

2

Rajmane Suhas Houserao

9503408223

suhas_rajmane1587@rediffmail.com

63

Rachana Sharir

3

Vithalani Lalitkumar Vijay

8983715661

drlalit.vithalani@gmail.com

82

Kriya Sharir

4

Patil Satish Babaso

9765754037

anusatish37@gmail.com

64

Kriya Sharir

5

Patil Anandrao Gulabrao

9689587839

patilag3@gmail.com

72

Rasashastra

6

Khekale Kranti Natthuji

8369605626

drkarati11@gmail.com

62

Rasashastra

7

Hariyan Jagannath Keshav

8149480997

dr.jaganharyan@gmail.com

57

Rasashastra

8

Shingade Vijay Prabhakar

9766451959

drvijayshinagade@gmail.com

80

Panchakarma

9

Mandalkar Pramod Sakharam

9604633832

vdpramod31@gmail.com

76

Panchakarma

10

Tandale Chinmay Atmaram

9987264163

chinu.tandale@gmail.com

69

Panchakarma

 

2017-2018

Sr. No

Name of Students

Subject

Guide Name

1

Sadhale Varsha Vishwanath

Rachana Sharir

Dr. P.A Budruk

2

Mekhale Swita Maruti

Rachana Sharir

Dr. P.A Budruk