Hospital Doctors

 


Kayachikitsa

Shalakhya Tantra

Name

Contact No.

Name

Contact No.

Vd.  Satyendra Ojha

9822177155

Vd. Suresh Wagh

9881035578

Vd. Parag Deshmukhe

9423033159

Vd. Annasaheb Patil

9762847199

Vda. Smita Lokhande

8149556591

Vd. Monish Rangate

9923429223

Vd. Dattatray Nikam

8390761674

Vd. Jayvant Kharat

9604010037

Vda. Rupali Patil

9225633321

Vda. Pornima Fasale

9970177583

Vda. Varsha Khot

9423565886

Vd. Sushant Kanse

8308225960

 

 

 

Balrog

Panchkarma

Name

Contact No.

Name

Contact No.

Vda. Anjali Kamat

9890924594

Vda. Alaknadha Kulkarni

9860359489

Vd. Naresh Babar

7507595454

Vd. Amol Patil

9324517177

Vd. Abhijieet Bharamgonda

8149980338

Vda. Arachna Vadakar

8888817891

Vd. Vishal Bhandari

9404407600

Vda. Jayant Marpallikar

8105028159

Vd. Reshma Dhare

8180974603

Vd. Rohit Natekar

9096179003

 

 

 

Strirog

Shalya Tantra

Name

Contact No.

Name

Contact No.

Vd. Sachin Patil

9422407301

Vd. Prashant Date

9822706975

Vd. Dilip Katare

9881215521

Vd. Manoj Patil

9422613195

Vda. Radha Phadnis

9545114545

Vd. Akbar Walandkar

9860181980

Vda. Ashwini Bhandvalkar

8380987571

Vd. Vijay Dange

8600600181

Vd. Tinku-Ganesh Khalache

9423041730

Vd. Vijay  Patil

7083030675

Vda. Prandya Tare

9740687495

 

Swasthavritta

Agad Tantra

Name

Contact No.

Name

Contact No.

Vd. Nitin Tadhapuge

9423231646

Vda. Shrddha Kalani

9326034353

Vd..Indrajit Ramesh Patil

9370669999

Vd. Sunil Chavan

9975101411

Vda. Ashwini Khot

8275592053

Vd.Suraj Kundale

9403963969

Vda.Hemalata Kore

9404960984