Hospital Doctors

 

Kayachikitsa

Balrog

Name

Contact No.

Name

Contact No.

Vd.  Satyendra Ojha

9822177155

Vda. Anjali Kamat

9890924594

Vd. Parag Deshmukhe

9423033159

Vd. Naresh Babar

7507595454

Vda. Smita Lokhande

8149556591

Vd. Abhijieet Bharamgonda

8149980338

Vd. Dattatray Nikam

8390761674

Vd. Vishal Bhandari

9404407600

Vda. Rupali Patil

9225633321

Vd. Reshma Dhare

8180974603

Vda. Varsha Khot

9423565886

Vd. Rohit Natekar

9096179003

Vd. Sushant Kanse

8308225960

 

 

 

Shalakhya Tantra

Panchkarma

Name

Contact No.

Name

Contact No.

Vd. Suresh Wagh

9881035578

Vda. Alaknanda Kulkarni

9860359489

Vd. Monish Rangate

9923429223

Vd. Amol Patil

9324517177

Vd. Jayvant Kharat

9604010037

Vda. Arachna Vadakar

8888817891

Vda. Pornima Fasale

9970177583

Vda. Jayant Marpallikar

8105028159

Vd. Jagdish Mirajkar

7972446565

Vda. Aparna Admuthe

7020832323

 

Strirog

Shalya Tantra

Name

Contact No.

Name

Contact No.

Vd. Sachin Patil

9422407301

Vd. Prashant Date

9822706975

Vd. Dilip Katare

9881215521

Vd. Manoj Patil

9422613195

Vda. Radha Phadnis

9545114545

Vd. Akbar Walandkar

9860181980

Vd. Tinku-Ganesh Khalache

9423041730

Vd. Vijay Dange

8600600181

Vda. Prandya Tare

9740687495

Vda. Priyadarshani Hanje

7899931108

Vda. Sayali  Pashte

7506679499

Vd. Sushant Jagdale

9561731366

 

Swasthavritta

Agad Tantra

Name

Contact No.

Name

Contact No.

Vd. Nitin Tatpuje

9423231646

Vd. Vijay Nikam

9423335010

Vda. Ashwini Khot

8275592053

Vd. Sunil Chavan

9975101411

Vda.Hemalata Kore

9404960984

Vd.Suraj Kundale

9403963969