Sant Dnyaneshwar Shikshan Sanstha's

Hon. Shri. Annasaheb Dange Ayurved Medical College,
Post Graduate & Research Center, Ashta.

Tal-Walwa Dist- Sangli - 416 301(Maharashtra) India

Institute ID :- AYU0187

Accredited by NAAC with 'B+' Grade & ISO 9001:2015

(Affiliated to National Commission for Indian System of Medicine, AYUSH, Govt. of India, New Delhi, Maharashtra University of Health Sciences.,Nashik, Maharashtra)

Hospital Doctors

 

 

Kaya chikitsa

Balrog

Name

Contact No.

Name

Contact No.

Vd. Parag Deshmukhe

9423033159

Vda. Anjali Kamat

9890924594

Vda. Smita Lokhande

8149556591

Vd. Naresh Babar

7507595454

Vd. Dattatray Nikam

8390761674

Vd. Abhijieet Bharamgonda

8149980338

Vda. Rupali Patil

9225633321

Vd. Reshma Dhere

8180974603

Vda. Varsha Khot

9423565886

Vd. Rohit Natekar

9096179003

Vd. Sushant Kanase

8308225960 

 

 

 

 

Shalakya Tantra

Panch karma

Name

Contact No.

Name

Contact No.

Vd. Suresh Wagh

9881035578

Vda. Alaknanda Kulkarni

9860359489

Vd. Monish Rangate

9923429223

Vd. Amol Patil

9324517177

Vd. Jayvant Kharat

9604010037

Vda. Archana Wadakar

8888817891

Vda. Pournima Fasale

9970177583

Vda. Jayant Marpallikar

8105028159

Vd. Jagdish Mirajkar

7972446565

Vda. Aparna Admuthe

7020832323

Vd. Tushar Shelar

9975892920

 

 

 

Strirog and Prasuti Tantra

Shalya Tantra

Name

Contact No.

Name

Contact No.

Vd. Sachin Patil

9422407301

Vd. Prashant Date

9822706975

Vd. Dilip Katare

9881215521

Vd. Manoj Patil

9422613195

Vd. Tinku-Ganesh Khalche

9423041730

Vd. Akbar Walandkar

9860181980

Vda. Radha Phadnis

9545114545

Vd. Vijay Dange

8600600181

Vda. Prandya Tare

9740687495

Vda. Priyadarshini Hanje

7899931108

Vda. Sayali  Pashte

7506679499

Vd. Sushant Jagdale

9561731366

 

Swastha vritta

Agad Tantra

Name

Contact No.

Name

Contact No.

Vd. Nitin Tatpuje

9423231646

Vd. Vijay Nikam

9423335010

Vda. Ashwini Khot

8275592053

Vd. Sunil Chavan

9975101411

Vda.Hemalata Kore

9404960984

Vd.Suraj Kundale

9403963969