Hospital Doctors

 

 

Kayachikitsa

Shalakhya Tantra

Name

Contact No.

Name

Contact No.

Vd.  Satyendra Ojha

9822177155

Vd. Suresh Wagh

9881035578

Vd. Parag Deshmukhe

9423033159

Vd. Annasaheb Patil

9762847199

Vda. Smita Lokhande

8149556591

Vd. Monish Rangate

9923429223

Vd. Dattatray Nikam

8390761674

Vd. Jayvant Kharat

9604010037

Vda. Rupali Patil

9225633321

Vda. Pornima Fasale

9970177583

Vda. Varsha Khot

9423565886

Vda. Madhura Bapat

7219296699

Vd. Sushant Kanse

8308225960

 

 

 

Balrog

Panchkarma

Name

Contact No.

Name

Contact No.

Vda. Anjali Kamat

9890924594

Vda. Alaknadha Kulkarni

9860359489

Vd. Naresh Babar

7507595454

Vd. Amol Patil

9324517177

Vd. Abhijieet Bharamgonda

8149980338

Vda. Arachna Vadakar

8888817891

Vd. Dhanjay Dhsehmukh

9765745023

Vda. Supriya Bhosale

7795574369

Vd. Reshma Dhare

8180974603

Vda. Jayant Marpallikar

8105028159

 

Strirog

Shalya Tantra

Name

Contact No.

Name

Contact No.

Vd. Sachin Patil

9422407301

Vd. Prashant Date

9822706975

Vd. Dilip Katare

9881215521

Vd. Prasad Mote

9595993679

Vd. Milind Hirave

9860582881

Vd. Manoj Patil

9422613195

Vda. Radha Phadnis

9545114545

Vd. Akbar Walandkar

9860181980

Vda. Ashwini Bhandvalkar

8380987571

Vd. Vijay Dange

8600600181

Vda. Supriya Mahind

7588360654

Vd. Vijay  Patil

7083030675

Vda. Prandya Tare

9740687495

 

 

 

Swasthavritta

Agad Tantra

Name

Contact No.

Name

Contact No.

Vd. Nitin Tadhapuge

9423231646

Vd. Vijay Nikam

9423335010

Vda. Ujwala Dabade

9766039671

Vda. Shrddha Kalani

9326034353

Vda. Ashwini Khot

8275592053

Vd. Sunil Chavan

9975101411