Sr No.NameCCIM Teacher CodeQualificationDepartmentDesignationExperienceMCIM Registration No
1 VD. SUBHASH GAJANAN PATKIAYRS00132BAMS, MD (Sharir Rachana), MA (Sanskrit)Sharir Rachana DepartmentPROFESSOR10.3 YearsI 30361
2 VD. SARFRAJ KHUDBUDDIN LANDGEAYRS00131BAMS, MD (Sharir Rachana)Sharir Rachana DepartmentREADER7.8 YearsI-56992- A
3 VD. SUHAS HOUSERAO RAJMANEAYRS00393BAMS, MD (Sharir Rachana)Sharir Rachana DepartmentLECTURER3.8 YearsI-67502-A
Sr No.NameCCIM Teacher CodeQualificationDepartmentDesignationExperienceMCIM Registration No
1 VD. CHANDRAKANT RAJARAM PATILAYKS00424BAMS, MD (Sharir Kriya)Sharir Kriya DepartmentPROFESSOR38.2 YearsI-13003-A
2 VD. AMIT SUDHAKAR PETHKARAYKS00083BAMS, MD (Sharir Kriya)Sharir Kriya DepartmentREADER10.2 YearsI-51778-A-1
3 VD.PRAMOD PRAKASH KANAPAYKS00043BAMS, MD (Sharir Kriya)Sharir Kriya DepartmentLECTURER5.2 YearsI-68221-A
4 VDA. ASHWINI RAHUL PATILAYKS00044BAMS, MD (Sharir Kriya)Sharir Kriya DepartmentLECTURER4.9 YearsI-65988-A-1
Sr No.NameCCIM Teacher CodeQualificationDepartmentDesignationExperienceMCIM Registration No
1 VDA. RAJASHRI HEMANT BHARATIAYSS00182BAMS, MD ( Samhita Siddhant)Samhita Siddhant DepartmentPROFESSOR18.10 YearsI-27942-A-1
2 VDA. ASHARANI AMITKUMAR KOREAYUSS00185BAMS, MD (Samhita Siddhant)Samhita Siddhant DepartmentREADER8.11 YearI-47760-A
3 VDA. SHITAL SHAMRAO PATILAYSS00598BAMS, MD (Samhita Siddhant)Samhita Siddhant DepartmentLECTURER3.8 YearI-68666-A-1
4 DR.VINAYAK MOHANRAO GARUDAYXX00285BA, MA, (Sanskrit) Ph.DSamhita Siddhant DepartmentLECTURER14.3 YearsNOT APPLICABLE
5 MR SOUGANDH ANANDRAO THORATAYXX00088BA, MA (SANSKRIT)Samhita Siddhant DepartmentLECTURER2.3 YearNOT APPLICABLE
Sr No.NameCCIM Teacher CodeQualificationDepartmentDesignationExperienceMCIM Registration No
1 VD. ASHOK GURULINGAPPA WALIAYUDG0461BAMS, MD (Dravyaguna), Ph.DDravyaguna DepartmentPROFESSOR18.2 YearsI-13119-A-1
2 VD. ANIKET YASHVANT JOSHIAYUDG0469BAMS, MD (Dravyaguna)Dravyaguna DepartmentREADER6.11 YearsI-61112-A-1
3 VD. VITTHAL DOULU PATILAYDG00794BAMS, MD (Dravyaguna)Dravyaguna DepartmentLECTURER1.8 YearI-66593-A
Sr No.NameCCIM Teacher CodeQualificationDepartmentDesignationExperienceMCIM Registration No
1 VD MAHESH PRABHAKAR INAMDARAYRB00322BAMS, MD (Rasa-Shastra), PhD (Scho)Rasa-Shastra DepartmentPROFESSOR18.10 YearsI-28529-A-1
2 VDA. ANURADHA AMAN PATILAYRB00218BAMS, MD (Rasa-Shastra)Rasa-Shastra DepartmentPROFESSOR12.8 YearsI- 47989
3 VDA. SHRADDHA SANDIP SHELKEAYRB0209BAMS, MD (Rasa-Shastra)Rasa-Shastra DepartmentLECTURER5.5 YearsI-58623-A
Sr No.NameCCIM Teacher CodeQualificationDepartmentDesignationExperienceMCIM Registration No
1 VDA.SHRDDHA SHARAD KALANIAYKC01624BAMS, MD (Kayachikitsa)Agadtantra DepartmentPROFESSOR12.4 YearI-41927-A-1
2 VD. SUNIL VITHOBA CHAVANAYAT00111BAMS, MD (AgadTantra)Agadtantra DepartmentREADER5.7 YearsI-60118-A
3 VD. SURAJ SHARAD KUNDALEAYRB00211BAMS, MD (Rasa-Shastra)Agadtantra DepartmentLECTURER1.8 YearI-71324-A
Sr No.NameCCIM Teacher CodeQualificationDepartmentDesignationExperienceMCIM Registration No
1 VD. NITIN BALKRISHNA TATPUJEAYKC01561BAMS, MD (Kayachikitsa)Swasthavritta DepartmentPROFESSOR15.10 YearI-34570-A-1
2 VDA. ASHWINI APPASO KHOTAYSV00105BAMS, MD (Swasthvrutta)Swasthavritta DepartmentREADER4.11 YearI-53418-A
3 VD.INRAJIT RAMESH PATIL BAMS, MD (Swasthvrutta)Swasthavritta DepartmentLECTURER I-67017-A
Sr No.NameCCIM Teacher CodeQualificationDepartmentDesignationExperienceMCIM Registration No
1 VD. MILINDKUMAR MOHANKUMAR SANKPALAYRN00354BAMS, MD (Rog Nidan)Rognidan DepartmentPROFESSOR15 YearI-40338-A-1
2 VD. GURUDATTA PRAKASH SHINDEAYURN0393BAMS, MD (Rog Nidan)Rognidan DepartmentREADER9.11 YearI-49406-A
3 VD.VEDASHRI SAMBHAJI KALAVADEAYRN00020BAMS MD (ROGNIDAN)Rognidan DepartmentREADER8.3 YEARSI-4557-A
4 VD. RAJDATTA VIJAY DESAIAYRN00051BAMS, MD (Rog Nidan)Rognidan DepartmentLECTURER2.9 YearsI-71978-A
Sr No.NameCCIM Teacher CodeQualificationDepartmentDesignationExperienceMCIM Registration No
1 VD. PARAG NARAYAN DESHMUKHEAYKC00386BAMS, MD (Kayachikitsa)Kaychikitsa DepartmentPROFESSOR14.5 YearI-38442-A-1
2 VDA. SMITA VITTHAL LOKHANDEAYKC01533BAMS, MD (Kayachikitsa)Kaychikitsa DepartmentREADER7.11 YearI 52993-A
3 VD. DATTATRYA SAMPAT NIKAMAYKC00907BAMS MD (KC)Kaychikitsa DepartmentREADER6 YearI-62765-A
4 VDA. VARSHA SADASHIV KHOTAYKC00363BAMS, MD (Kayachikitsa)Kaychikitsa DepartmentLECTURER5.6 YearI-62372-A-1
5 VDA. RUPALI RAMDAS PATILAYKC00364BAMS, MD (Kayachikitsa)Kaychikitsa DepartmentLECTURER3.6 YearsI-56357-A
6 VD. SUSHANT TANAJI KANASEAYKC00362BAMS, MD (Kayachikitsa)Kaychikitsa DepartmentLECTURER1.8 YearsI-76690-A
Sr No.NameCCIM Teacher CodeQualificationDepartmentDesignationExperienceMCIM Registration No
1 VD. SACHIN JAGNNATH PATILAYUPS0444BAMS, MD (Prasuti Avum Strirog)Strirog Prasuti DepartmentPROFESSOR14.11 YearI-37579-A-1
2 VD. DILIP VITTHAL KATAREAYPS00583BAMS, MD (Prasuti Avum Strirog)Strirog Prasuti DepartmentREADER10.2 YearI-30610-A1
3 VD. TINKU-GANESH PRABHU KHALACHEAYPS00046BAMS, MS (Prasuti Tantra)Strirog Prasuti DepartmentREADER5.8 YEARSI-58133-A
4 VDA. RADHA HARSHAD PHADNISAYPS00578BAMS, MS (Prasuti Avum Strirog)Strirog Prasuti DepartmentLECTURER2.9 YearsI-54602-A
5 VDA. ASHWINI SARJERAO BHANDWALKARAYPS00140BAMS, MS (Prasuti Avum Strirog)Strirog Prasuti DepartmentLECTURER3.6 YearI-70787-A
6 VDA PRADNYA DILEEP TAREAYPS00044BAMS, MS (Prasuti Avum Strirog)Strirog Prasuti DepartmentLECTURER11 Months32540
Sr No.NameCCIM Teacher CodeQualificationDepartmentDesignationExperienceMCIM Registration No
1 VDA. ANJALI DINESH KAMATAYXX00292BAMS,Balrog DepartmentPROFESSOR34.11 YearI-15406 A-1
2 VD. ABHIJIT JAMBUKUMAR BHARAMGONDAAYKB00379BAMS MD (Kaumarbhritya)Balrog DepartmentREADER9.2 YearI-65517-A-1
3 VD. NARESHKUMAR KESHAV BABARAYKB00243BAMS, MD (Kaumarbhritya)Balrog DepartmentREADER8.2 YearI-58155-A-1
4 VDA, RESHMA PRAKASH DHEREAYKC01591BAMS, MD (Kaychikitsa)Balrog DepartmentLECTURER1.11 YearsI-67943-A-1
5 VD. VISHAL PRAKASH BHANDARI BAMS MD (KAUMARBHRITYA)Balrog DepartmentLECTURER19 DAYS 
Sr No.NameCCIM Teacher CodeQualificationDepartmentDesignationExperienceMCIM Registration No
1 VD. SURESH SHRIMANT WAGHAYUSK0429BAMS, MS (Shalakya Tantra)Shalakya Tantra DepartmentPROFESSOR12.11 YRSI-51937-A-1
2 VD. ANNASAHEB RAVSAHEB PATILAYUSK0391BAMS, MS (Shalakaya Tantra)Shalakya Tantra DepartmentREADER8.11 YearI-55080-A
3 VD. MONISH MANOHAR RANGATEAYUSK0431BAMS, MS (Shalakaya Tantra)Shalakya Tantra DepartmentREADER7.5 YearsI-57065-A-1
4 VD. JAYVANT VASANT KHARATAYSK00094BAMS, MS (Shalakaya Tantra)Shalakya Tantra DepartmentLECTURER5.4 YearI-60358-A
5 VDA. POURNIMA VIJAY FASALEAYSK00095BAMS, MS (Shalakya Tantra)Shalakya Tantra DepartmentLECTURER2.2 YearsI-76724-A
Sr No.NameCCIM Teacher CodeQualificationDepartmentDesignationExperienceMCIM Registration No
1 VDA. ALAKNANDA DAMODAR KULKARNIAYUPK0460BAMS, MD (Panchkarma)Panchakarma DepartmentPROFESSOR11.10 YearI-25549
2 VD. ARCHANA SUHAS WADKARAYUPK0463BAMS, MD (Panchkarma)Panchakarma DepartmentREADER7.10 YearsI-58193-A-1
3 VD. AMOL AJIT PATILAYUPK0235BAMS MD (PANCHAKARM)Panchakarma DepartmentREADER10.11 YearI-48291
4 VD. JAYANT CHANDRAKANT MARPALLIKARAYPK0081BAMS, MD (Panchkarma)Panchakarma DepartmentLECTURER1.3 Year32046
5 APARNA ABHINANDAN ADMUTHE-BAMS MD (PANCHAKARMA)Panchakarma DepartmentLECTURER19 DAYSI-63909-E
Sr No.NameCCIM Teacher CodeQualificationDepartmentDesignationExperienceMCIM Registration No
1 VD. PRASHANT DAGADU DATEAYUST0581BAMS, MS (Shalya Tantra)Shalya Tantra DepartmentPROFESSOR13.2 YearI-38449-A-1
2 VD. WALANDKAR AKABAR RAMJANKHANAYUST0583BAMS, MS (Shalya Tantra)Shalya Tantra DepartmentREADER6.7 YearI-47136-A
3 VD. MANOJ VILAS PATILAYST00882BAMS, MS (Shalya Tantra)Shalya Tantra DepartmentREADER8.2 YearI-58014-A-1
4 VD. VIJAY SARJERAO DANGEAYUST0579BAMS, MS (Shalya Tantra)Shalya Tantra DepartmentLECTURER5.2 YearI-63946-A
5 VD. VIJAY DiIiPRAO PATILAYST00863BAMS, MS (Shalya Tantra)Shalya Tantra DepartmentLECTURER3.6 YearI-64891-A
6 VD.SUSHANT RAJARAM JAGDALE B.A.M.S, M.S (SHALYA TANTRA)Shalya Tantra DepartmentLECTURER  
Sr No.NameCCIM Teacher CodeQualificationDepartmentDesignationExperienceMCIM Registration No
1 DR.ANJALI NITIN UPADHYENOT APPLICABLEM.Sc.,M.B.A.,PGDTQM,Ph.D.Research DepartmentLECTURER18.2 yearNOT APPLICABLE
2 MR.AKSHAY KUMAR CHOUGULENOT APPLICABLEM.Sc.BiotechnologyResearch DepartmentLECTURER3 yearNOT APPLICABLE
Sr No.NameQualificationDepartmentDesignation
1 MR. PRASHANT SHRIPATRAO PATILM.A M.LIBLibraryLIBRARIAN
2 MR. YUVRAJ SHIVAJIRAO PATILB.LIBLibraryASSISTANT LIBRARIAN
3 MR. VINAYAK SUBHASH VONMANE12 thLibraryPEON
4 MR. AJIT SHIVAJIRAO MANEB.comOFFICEHEAD CLERK
5 MR. VIJAY PANDURANG KHANDEKARM.A B.Ed.OFFICESENIOR CLERK
6 MR. SATISH SHIVAJIRAO PATILB.com M.B.AOFFICEACCOUNTANT
7 MRS. PARVIN NISAR MAUJAWARB.AOFFICERECEIPTIONIST
8 MR. NITIN CHANDRAKANT KUNNUREB.AOFFICEJR.CLERK
9 MR. AMAR MAYAPPA SIDDHA10thSAMHITA SIDDHANTATTENDENT
10 MRS. PRASHALI EKNATH PATILM.Sc (Microbiology)RACHANA SHARIRLABORATORY TECHNICIAN
11 MRS. VASANTI BABAN NIKAMM.Sc (Microbiology)RACHANA SHARIRLABORATORY ASSISTANT
12 MR. SANDIP MOHAN JAWALEB.ARACHANA SHARIRMUSEUM KEEPER
13 MR. SHANKAR JAYANT TOMKE10thRACHANA SHARIRLIFTER
14 MRS. SUVARNA AABASO WARE4thRACHANA SHARIRATTENDENT
15 MR. HANUMAN TUKARAM SHINGARED.M.L.T.SHARIR KRIYALABORATORY TECHNICIAN
16 MR. RAVINDRA SARJERAO KOLEKAR12thSHARIR KRIYAMUSEUM KEEPER
17 MR. RAJVARDHAN SUDHIR SHINDEB.ADRAVYAGUNALABORATORY ASSISTANT
18 MR. GANESH PANDIT NANGARE12thKAUMARBHRITYAMULTI PURPOSE WORKER
19 MRS.MADHURI ASHOK PATILM.Sc (Microbiology)DRAVYAGUNALABORATORY TECHNICIAN
20 MR.SAGAR RANGA JAWALE4thRACHANA SHARIRLIFTER/MULTI PURPOSE WORKER
21 MR. PRASAD PRAKASH BAGANEM. PHARMRASASHASTRALABORATORY TECHNICIAN
22 MRS. KAVITA RAHUL MALIB.ScRASA-SHASTRALABORATORY TECHNICIAN
23 MRS. SUNITA SUNIL SHINDED.M.L.T.ROGNIDANLABORATORY TECHNICIAN
24 MRS. MADHURI PRAKASH SAWANTD.M.L.T.ROGNIDANLABORATORY TECHNICIAN
25 MR. SANDIP SAKHARAM WARE10thSWASTHAVRITTA & AGADTANTRAMUSEUM KEEPER
26 MRS.USHA SHANKAR TOMKE8thSWASTHAVRITTA & AGADTANTRAATTENDENT
27 MRS. LATA BABURAO KURANE8thSWASTHAVRITTA & AGADTANTRAATTENDENT
28 MR. ANJANA SUNIL SALUNKHE8THPRASUTI TANTRA AND STRI ROGA,KAYACHIKITSA, SHALYA, SHALAKYA, PANCHAKARMA, KAUMARBHIRTYAATTENDENT
29 MRS. LAXMI ULHAS VARNE9thPRASUTI TANTRA AND STRI ROGA, KAYACHIKITSA , SHALYA , SHALAKYA, PANCHAKARMA, KAUMARBHIRTYAATTENDENT
30 MR. DHANAJI KONDIBA MASKEAGRI. DIPLOMAHERBAL GARDENGARDERNER
31 MR. JINPAL TUKARAM KOLI4thHERBAL GARDENMULTIPURPOSE WORKER
32 MR. VAIBHAV ANANDA LAVATE10 thHERBAL GARDENMULTI PURPOSE WORKER
33 MR. MARUTI NAMDEV PAWARB.AP.G.OFFICESR.CLARK
34 MR. YOGESH BAJARANG MOHITEB.comP.G. OFFICEJR. ACCOUNTANT
35 MR. SAMEER ABDUL WANKARB.AP.G. OFFICECLARK CUM TYPIST
36 MR. SHIVAJI ANANDA MANEB.AP.G OFFICEJR.CLERK
37 MRS. PRANALI PROMOD PETAREB.Sc. D.M.L.T.ROGNIDANLABORATORY TECHNICIAN
38 MRS. CHANCHALA SARJERAO DABADE8THPANCHAKARMAMULTI PURPOSE WORKER
39 MRS. AJAY VILAS AMBARIB.ASHALYATANTRALABORATORY ASSISTANT/MUSEUM KEEPER
40 MRS. KAVITA KIRAN GHASTE8thKAYACHIKITSAMULTI PURPOSE WORKER
41 MR. CHANDRAKANT MAHADEO WARE10thSHALYATANTRAMULTI PURPOSE WORKER
42 MRS. SHARMILA PANDURANG PETARE10thSHALAKYATANTRAMULTI PURPOSE WORKER
43 RAKESH RAJARAM SALUNKHE9THRASASHASTRAPEON
44 MRS. SANGITA GANESH KURANE10thROGNIDANMULTI PURPOSE WORKER
45 MRS. SHREAYASI SADANAND DABHADEB.Sc.SHARIR KRIYALAB.ASSISTANT
46 MISS. KAJAL SARJERAO DABHADE12THSHALYATANTRALAB.ASSISTANT/MUSEUM KEEPER
47 MR. ARVIND CHANDRAKANT RASKARB.Sc.SHARIR RACHANALAB.TECH.
48 MR. RAJESH SUNIL GHORPADEB.Sc.RACHANA SHARIRLAB. ASSISTANT
49 MR. SHIVAJIT KUMAR SHINDE HERBAL GARDENMULTI PURPOSE WORKER
Sr No.NameQualificationDesignation
1 VD. SATYENDRA NARAYAN HARIHAR PRASAD OJHAM.D. Ph.DSUPERINTENDENT
2 VD. VIJAYMALA SATISH CHOGULEM.D.DEPT. SUPERITENDENT
3 VD. PARAG NARAYAN DESHMUKHEM.D.CONSULTANT
4 VD. SMITA VITTHAL LOKHANDEM.D.CONSULTANT
5 VD. RUPALI RAMDAS PATILM.D.CONSULTANT
6 VD. VARSHA SADASHIV KHOTM.D.CONSULTANT
7 VD. SUSHANT TANAJI KANSEM.D.CONSULTANT
8 VD. SURESH SHRIMANT WAGHMDCONSULTANT
9 VD. ANNASAHEB RAVSAHEB PATILM.D.CONSULTANT
10 VD. MONISH MANOHAR RANGATEM.D.CONSULTANT
11 VD.JAYWANT VASANT KHARATM.D.CONSULTANT
12 VDA. ANJALI DINESH KAMATM.D.CONSULTANT
13 VD. NARESHKUMAR KESHAV BABARM.D.CONSULTANT
14 VD. ABHIJIEET JAMBUKUMAR BHARAMGONDAM.D.CONSULTANT
15 VD. VISHAL PRAKASH BHANDARIM.D.CONSULTANT
16 VD. RESHMA PRAKESH DHAREM.D.CONSULTANT
17 VD. SACHIN JAGANNATH PATILM.S.CONSULTANT
18 VD. TINKU-GANESH PRABHU KHALACHEM.S.CONSULTANT
19 VD. DILIP VITTHAL KATAREM.S.CONSULTANT
20 VD. RADHA HARSHAD PHADNISM.S.CONSULTANT
21 VD. ASHWINI SARJERAO BHANDLWALKARM.S.CONSULTANT
22 VD. PRANDYA DILIP TAREM.S.CONSULTANT
23 VD. ALAKNADHA DAMODAR KULKARNIM.D.CONSULTANT
24 VD. AMOL AJIT PATILM.D.CONSULTANT
25 VD. ARACHNA SUHAS WADKARM.D.CONSULTANT
26 VDA. APARNA ABHINANDAN ADMUTHEMDCONSULTANT
27 VD. JAYANT CHANDRAKANT MARPALLIKARM.D.CONSULTANT
28 VD. PRASHANT DAGADU DATEM.S.CONSULTANT
29 VD. MANOJ VILAS PATILM.S.CONSULTANT
30 VD. AKBAR RAMJAN WALANDKARM.S.CONSULTANT
31 VD. VIJAY SARJERAO DANGEM.S.CONSULTANT
32 VD. VIJAY DILIPRAO PATILM.S.CONSULTANT
33 VD. NITIN BALKRISHNA TATPUJEM.D.CONSULTANT
34 VD. INDRAJEET RAMESH PATILM.D.CONSULTANT
35 VD. ASHWINI APPASO KHOTM.D.CONSULTANT
36 VD. APPA ANNA KATAREB.A.M.SE.M.O
37 VD. SARVESH SUHAS SOMANB.A.M.SE.M.O
38 VD. VIJAYKUMAR ANNAYYA SWAMIB.A.M.SR.M.O
39 VD. PANKAJ PRAKASH SHAHB.A.M.SR.M.O
40 VDA. ADITI TUSHAR KANASEM.D.R.M.O
41 VD. SANJIVANI DILIP KATAREB.A.M.SR.M.O
42 VD. PRANALI PRASAD DOUNDEBAMSR.M.O
43 VD. RIYAJ KASAM PATELB.A.M.SR.S.O
44 VD. POONAM LAXMAN POWARB.A.M.SR.S.O
45 VD. VANDANA MAHAVIR HOREB.A.M.SR.S.O
46 VD. KAJAL ARUN GAIKWADB.A.M.SR.S.O
47 VD. DIPAK SAYAJI PATILB.A.M.SR.S.O
48 VD. ABHISHEK ARUN GAIKWADB.A.M.SM.O
49 VISHAL VIJAYKANT KAMBLEBsc. NursingMATRON
50 HAJARATUMAR NAJIR AHAMAD BHAVIKATTIBsc. NursingASST. MATRON
51 PRARTHANA RAMESH VAREG.N.MASST. MATRON
52 VD. PRIYA NILESH LONDHEG.N.MASST. MATRON
53 MAHESHWAR SHRIKANT JOSHIG.N.MASST. MATRON
54 SUPRIYA SIKANDAR KASABEG.N.MSTAFF NURSE
55 SANDESH RAMESH VAREG.N.MSTAFF NURSE MALE
56 VARSHA SURESH KAMBLEA.N.MSTAFF NURSE
57 ANKITA SANJAY LONDHEA.N.MSTAFF NURSE
58 MORESHWER SHRIKANT JOSHIA.N.MSTAFF NURSE
59 PRIYANKA DAVID LONDHEA.N.MSTAFF NURSE
60 SMITA BALASO GHASTEA.N.MSTAFF NURSE
61 SWATI SHANKAR MALIA.N.MSTAFF NURSE
62 RAHEL SURESH GAIKWADG.N.MSTAFF NURSE
63 ASHWINI PRAVIN PAKHAREA.N.MSTAFF NURSE
64 SUWARTA HINDURAO BHANDARIA.N.MSTAFF NURSE
65 NILOFAR JAMKAL AWATEA.N.MSTAFF NURSE
66 RUTUJA DNYANDEV PATILA.N.MSTAFF NURSE
67 SUBHANGI BHAGWAN HASABNISA.N.MSTAFF NURSE
68 VIMAL JAYWANT MAGDUMA.N.MSTAFF NURSE
69 VANDANA BABASO MANEA.N.MSTAFF NURSE
70 NEHA SATISH KORTIKARA.N.MSTAFF NURSE
71 DARSHANA SHAMUVEL GAIKWADA.N.MSTAFF NURSE
72 AMOL VISHWAS SUVASEA.N.MSTAFF NURSE
73 PRIYANKA SANTAJI JADHAVG.N.MSTAFF NURSE
74 KALPANA JAGANNATH KHOTA.N.MSTAFF NURSE
75 SHITAL MILIND KAMBLEA.N.MSTAFF NURSE
76 MANISHA LAXMAN BHILLALG.N.MSTAFF NURSE
77 PRATHISHA DILIP SHINDEA.N.MSTAFF NURSE
78 RUPALI CHADRAKANT TOMAKEA.N.MSTAFF NURSE
79 KAVITA SAMBHAJI MASKEA.N.MSTAFF NURSE
80 NIKITA BHIMRAO ANANDACHEBSC. NURSINGSTAFF NURSE
81 PRATIBHA RANJEDRA JADHAVA.N.MSTAFF NURSE
82 SANJAY MURA GAVADE7thWARDBOY
83 AMOL VILAS MASKE10thWARDBOY
84 MANSING VISHNU VIRBAKTH10thWARDBOY
85 SANTOSH ANANDA GAVADE10thWARDBOY
86 NIKITA DEVANAND KAMBLE11thAYA
87 JAYSHRI PANDURANG KHANDARE8thAYA
88 SUBHANGI UTTAM PARASE4thAYA
89 BEBI KANIF POL2ndAYA
90 RANI MARYTI GAIKWAD2ndAYA
91 NIRMALA SIMON KAMBLE8thAYA
92 PHULABAI BHARAT GHASTE5THAYA
93 POONAM KISHOR VAGHAMARE5THAYA
94 AKKATAI MAHADEV KAMBLE4THAYA
95 NEETA ANIL MORE4THAYA
96 LAXMI ARVIND POL2THAYA
97 DAYA ARUN GHASTHE6THAYA
98 SUNITA SARJERAO LONDHE5THAYA
99 VD. MAHESH PRABHAKAR INAMDARM.D.PHARMACY MANAGER
100 SURYAKANT ANANDRAO PATILD.PharmPHARMACIST
101 VARSHARANI SARJERAO MALIB.PharmPHARMACIST
102 MAHAVIR PAYGONDA PATILB.PHARMPHARMACIST
103 VAIBHAV DINKAR KUMBHARB.PharmPHARMACIST
104 PUSHPA APPASAHEB SHINDE8thDRESSER
105 MANGAL RANGRAO PAWAR10thDRESSER
106 RAJARAM SADASHIV SHIDB.ASTORE KEEPER
107 VAISHALI VIJAY FASALEB.ASr. CLERK
108 DATTATRAY NANA NALAWADEB.AClerk
109 RAVINDRA BAPU KURANEB.AClerk
110 SEEMA PRIVAN TOMAKEB.AClerk
111 UJWALA SUDHIR JADHAV12thClerk
112 KOMAL ASHOK HAHEM.B.AClerk
113 JYOTI DHANNAJAY GRAMPADHGEB.comClerk
114 SUPRIYA MAHESH CHOUGULEM.COMCLERK
115 SUNITA RAJARAM SHIRTODEM.COMCLERK
116 DHANSHRI VASANT CHOUGULE13THClerk
117 SACHIN VILAS KALE12THDARKROOM ATTENDANT
118 VILAS YASHWANT PATILB.COMOT. ATTENDANT
119 DR. SATISH MAHADAV PARAJEPEM.B.B.SMEDICINE SPECIALIST
120 DR. SUJAY MANOHAR KABADEM.S. M.B.B.SSURGICAL SPECIALIST
121 DR. RAHUL RAMHARI SANGOLKARM.B.B.S D.N.BObstetrician and Gyanecologist
122 DR. DAYANAND SHANKAR GHATAGEM.D.PATHOLOGIST
123 DR. BABANRAO NIVRATTI PATILM.B.B.S D.AAnaesthesiologist
124 DR. PRAKASH ANNA RASALM.D.Opthamologist
125 DR. SURAJ SURESH PATILM.D.PEDIATRICIAN
126 DR.DHARMENDRA DATTATRYA PATILM.B.B.S. D.M.R.EREDIOLOGIST
127 DR. SUMIT SUBARAO GAVADEB.D.SDENTIST
128 ATUL DILIP WAREX RAY TECHX RAY TECH
129 AJIT SOPAN CHOUGULEX RAY TECHX RAY TECH.
130 DR. SACHIN HANMANT TANDALEB.P.TH.PHYSIOTHERAPIST
131 DR. KAIYYUM MOHAMADASHAFI PIRJADEB.P.TH.PHYSIOTHERAPIST
132 VD. AMOL VISHNU GODKHEB.A.M.SCLINICAL REGISTRAR
133 VD. CHATEN MUDHAKAR PARABB.A.M.SCLINICAL REGISTRAR
134 VD. PRATHMESH DILIP LOTKEBAMSCLINICAL REGISTRAR
135 VD. ABHIJEET LAXMAN NILB.A.M.SCLINICAL REGISTRAR
136 VD. RUTUJA RANJENDRA SAWANTB.A.M.SCLINICAL REGISTRAR
137 VD. SUMANT RAMESH THORATB.A.M.SCLINICAL REGISTRAR
138 VD. NARGIS SHAMSHUDDIN SAYYEDB.A.M.SCLINICAL REGISTRAR
139 VD. MADHURI TUKARAM TIRMAREB.A.M.SCLINICAL REGISTRAR
140 VD. SATISH PIRAJE JADHAVB.A.M.SCLINICAL REGISTRAR
141 VD. VICKY SUNIL DALVIB.A.M.SCLINICAL REGISTRAR
142 VD. ANISH RAMESHWAR ATPADKARB.A.M.SCLINICAL REGISTRAR
143 VD. NANDINI ANIL DEVAKARB.A.M.SCLINICAL REGISTRAR
144 VD. PRACHI VIJAY SUKATEB.A.M.SCLINICAL REGISTRAR
145 VD.AISHWARYA RAMESH PARTEB.A.M.SCLINICAL REGISTRAR
146 VD. PRACHI BHAGVAN KHARAKEB.A.M.SREGISTRAR
147 VD. SWAPANJE LAXMAN TAMBHALEB.A.M.SREGISTRAR
148 VD. TEJASWINI SHANKAR JADHAVB.A.M.SREGISTRAR
149 VD. BHAGWAT DADA JADHAVB.A.M.SREGISTRAR
150 VD. PRADNYA SHAM AMBEKARB.A.M.SREGISTRAR
151 VD. PRIYANKA APPASAHEB MANEB.A.M.SREGISTRAR
152 VD. NIKHILI TANAJI GAVADEB.A.M.SREGISTRAR
153 VD. ROHINI DILIP MOREYB.A.M.SREGISTRAR
154 VD. SAPANA DATTATRYA MOREYB.A.M.SREGISTRAR
155 VD. AMIT BALASAHEB PATILB.A.M.SH.O.PANCHKARM
156 CHANDRAKALA SHANKAR CHAVANA.N.MPANCHKARM NURSE
157 KETAN MAHADEV TODKAR12THP.K. ASIST MALE
158 VINAYAK PRABHAKAR SHEKHAR12THP.K.ASIST MALE
159 JYOTI RAMESH LOHAR10thP.K.ASIST MALE
160 SWATI TORAPPA KAMBLE10thP.K.ASIST FEMALE
161 SUSHANT DNYANDEO GHORPADEB.A B.PEDYOGA TEACHER
162 SANKET BALASAHEB BHOSALE12 TH SCIENCEOT. ATTENDANT
163 RANJANA VILAS HABALEA.N.MOT NURSE
164 UPASANA SHAMON GAIKWADG.N.MMID WIFE
165 ASHWINI ASHOK SUTARM.S.C. MICRO BOI.MICROBIOLOGIST
166 KALYANI RAJENDRA GAVALID.M.L.T.LAB TECH.
167 TEJASWINI ASHISH PATILD.M.L.TLAB TECH.
168 VRUNDAVANI VIJAYRAO PATILD.M.L.T.LAB TECH.
169 PRAVIN MANSINGRAO PATILB.ALAB TECH.
170 ASHWINI CHANDRAKANT SHINDEB.APHARMACY ATTENDANT
171 JAYASHRI JAGNNATH ATUGADE10thWORKER
172 RAJASHREE RAGHUNATH ATUGADE10thWORKER
173 PRAKASH SHIVAJI GAVADE8THWORKER
174 INDRAJEET LIMBAJI NAGAREM.S.CANALYTIAL CHEMIST
175 SUCHITA SHASHIKANT JAGDALEB. PHARMA M.B.APHARMACOGONOSIST
176 PARSAD SHANTINATH BAGANEM. PHARMAPHARMACOLOGIST
177 PRASHALI EKANATH PATILM.SCBIOCHEMIST
178 ULHAS PANDURANG VARANE8thGARDNER
179 JITENDRA SHASHIKANT KAMBLEB.AWATCHMAN
180 UMESH SHIVAJI GHABAKB.COMWATCHMAN
181 MUKESH BABURAO YADHAV10thWATCHMAN
182 PRAMILA SANJAY JAWALE8THSWEEPER
183 ANKUSH RANGRAO JAVALE2THSWEEPER
184 SAMBHAJI VASANT JAVALE2THSWEEPER
185 SUNIL RANGA JAVALE8THSWEEPER
186 KISAN VASANT JAVALE2THSWEEPER
187 VAIBHAV AIRVAND SHINDEITIELECTRICIAN
188 VIKAS BALASAHEB PATIL10thPLUMBER
189 CHANCHAL ANIL GHASTE10thKITCHEN ATTENDANT
190 SHOBHA MANIK TOMAKE12THKITCHEN ATTENDANT
191 SUNITA RAMRSH WARE8THKITCHEN ATTENDANT
192 SANDHYA SUKHANAND SAMUDRE8thKITCHEN ATTENDANT
193 SANDHYA CHANDRAKANT FALKE8thKITCHEN ATTENDANT
194 ANIL JAYSING BASUGADE12THLAUNDRY MAN /WASHER
195 GORKH RAMCHANDRA SHINDE10thLAUNDRY MAN/WASHER
196 ARJUN PANDHARINATH RAKATE8thLAUNDRY MAN/WASHER
197 PRADEEPKUMAR SHIVAJI JADHAV10thDRIVER
198 UDAY VITTHAL ANUSE10thDRIVER
199 OMKAR UTTAM DANGE10thDRIVER
200 ABHIJEET DINKAR THORATD.E.EP.R.O
201 ALIASGAR NIRUDDHIN MULLA12THBONE SETTER
202 SIDDHANATH HAMBIRRAO MADANEB.A.P.R.O
203 VIDHYA SHIVKUMAR HABALE12THMASSEUR
204 DIPAK BALASAHEB CHOUGULE12THMASSEUR