Hospital Doctors

 

Kayachikitsa

ShalakhyaTantra

Name

Contact No.

Name

Contact No.

Vd.  Satyendra Ojha

9822177155

Vd. Suresh Wagh

9881035578

Vd. Parag Deshmukhe

9423033159

Vd. Annasaheb Patil

9762847199

Vd. Smita Lokhande

8149556591

Vd. Monish Rangate

9923429223

Vd. Rupali Patil

9225633321

Vd. Jaywant Kharat

9604010037

Vd. Varsha Khot

9423565886

Vd. Pornima Fasale

9970177583

Vd. Sushant Kanse

8308225960

Vd. Pornima Kesarale

9970848475

 

Balrog

Swasthavritta

Name

Contact No.

Name

Contact No.

Vd. Naresh Babar

7507595454

Vd. Alaknadha Kulkarni

9860359489

Vd. Abhijieet Bharamgonda

8149980338

Vd. Ravikumar Patil

9822010316

Vd. Dhanjay Dhsehmukh

9765745023

Vd. Arachna Vadakar

8888817891

Vd. Reshma Dhare

8180974603

Vd. Supriya Bhosale

7795574369

 

Strirog

Shalya Tantra

Name

Contact No.

Name

Contact No.

Vd. Sachin Patil

9422407301

Vd. Prashant Date

9822706975

Vd. Dilip Katare

9881215521

Vd. Prasad Mote

9595993679

Vd. Milind Hirave

9860582881

Vd. Manoj Patil

9422613195

Vd. Radha Phadnis

9545114545

Vd. Akbar Walandkar

9860181980

Vd. Ashwini Bhandlwalkar

8380987571

Vd. Vijay Dange

8600600181

Vd. Supriya Mahind

7588360654

Vd. Vijay  Patil

7083030675

Vd. Prandya Tare

9740687495

 

 

 

Panchkarma

Agad Tantra

Name

Contact No.

Name

Contact No.

Vd. Nitin Tadhapuge

9423231646

Vd. Vijay Nikam

9423335010

Vd. Ujwala Dabade

9766039671

Vd. Shrddha Kalani

9326034353

Vd. Ashwini Khot

8275592053

Vd. Sunil Chavan

9975101411